രാമായണം

ആദികാവ്യമാണ് രാമായണം.വാല്മീകി രചിച്ച ഈ ഇതിഹാസ കടയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പിന്നീട് മറ്റു പലരും രാമായണം എഴുതി;പല ഭാഷകളില്‍,പല ദേശങ്ങളില്‍.


കേരളത്തില്‍ എഴുത്തച്ഛന്റെ ആദ്യത്ത്മരാമായണവും,തമിഴില്‍ കമ്പര്‍ രചിച്ച കംബരാമായണവും പ്രസിദ്ധമാണ്. കുടാതെ ഹിന്ദിയില്‍ തുളസിടാസന്‍ രചിച്ച രാമചരിത മാനസം, ബംഗാളിയില്‍ കൃതിവാസന്‍ രചിച്ച ശ്രീരാമപാഞ്ജലി, തെലുന്ഗില്‍ രംഗനാഥന്റെ ദ്വിപദരാമായണം, കാശ്മീരിയില്‍ ദിവാകരപ്രകാശഭട്ടന്റെ രാമാവതാരചരിതം എന്നിങ്ങനെ എത്ര എത്ര രാമായണങ്ങള്‍! ഇവയെല്ലാം രാമകഥ  തന്നെയാണെങ്കിലും വാല്മീകി രാമായണത്തില്‍ നിന്നും വ്യത്യാസം ഉള്ളവയാണ്.
ഭാരതത്തില്‍ മാത്രമല്ല ഇന്തോനേഷ്യ,ശ്രീലങ്ക,മലേഷ്യ,തായ്‌ലാന്‍ഡ്‌, ബര്‍മ,ലാവോസ് തുടങ്ങി പല രാജ്യങ്ങളിലും രാമായനമുണ്ട്.
Deepak Chopra & Shekhar Kapur's Ramayan 3392 AD Volume 2: Reloaded - Tome of the Wastelands (v. 2)Deepak Chopra & Shekhar Kapur's Ramayan 3392 AD Volume 1: The Mahavinaash Age (Ramayan 3392 A.D.) (v. 1)Ramayana: A Tale of Gods and Demons (Mandala Classics)The Ramayana: A Shortened Modern Prose Version of the Indian Epic (Penguin Classics)Ramayana: India's Immortal Tale of Adventure, Love and WisdomRamayana for Children
യഥാര്‍ത്ഥ കഥയല്ലാതെ അനേകം ഉപകഥകള്‍ ഇതിനോട് കുടിചേരുന്നു. ഇതില്‍ ഇതാണ് ശരി ഇതാണ് തെറ്റ് എന്ന് കൃത്യമായി പറയാനാവില്ല.പല നാടുകളില്‍ ഉള്ള രാമായണ കഥ വരുന്ന പോസ്റ്റുകളില്‍ പ്രതിഷിക്കുക 

Subscribe to കിളിചെപ്പ് by Email
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Share :
+
Previous
Next Post »
0 Comments for "രാമായണം"

ടോള്‍ഫ്രീയായ 1098 നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് ആര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കാം.നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോണ്‍‌വിളിയില്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു പിഞ്ചുബാല്യമാണെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top