കൂട്ടമരണം വിതച്ച പകർച്ചവ്യാധികൾ

വർഷം: 430 BC
രോഗം: വസൂരി
മരണസംഖ്യ: 30,000
പ്രദേശം: ആതൻസ്, ഗ്രീസ്
വർഷം: 541 AD
രോഗം: പ്ലേഗ്
മരണസംഖ്യ: 5 കോടി
പ്രദേശം: ഏഷ്യ, മെഡിറ്ററേനിയൻ
വർഷം: 1334 AD
രോഗം: പ്ലേഗ്
മരണസംഖ്യ: രണ്ടര കോടി
പ്രദേശം: കൂറോവ്, ചൈന
വർഷം: 1519 AD
രോഗം: വസൂരി
മരണസംഖ്യ: രണ്ടര കോടി
പ്രദേശം: മെക്സികോ, റഷ്യ
വർഷം: 1600 AD
രോഗം: ടൈഫസ്
മരണസംഖ്യ: 1 കോടി
പ്രദേശം: യൂറോപ്പ്
വർഷം: 1633 AD
രോഗം: വസൂരി
മരണസംഖ്യ: 2 കോടി
പ്രദേശം: അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൺ, ഫ്രാൻസ്, നെതർലൻഡ്സ്
വർഷം: 1793 AD
രോഗം: മഞ്ഞപ്പനി
മരണസംഖ്യ: 45,000
പ്രദേശം: ഫിലാഡൽഫിയ
വർഷം: പത്തൊമ്പതാം നൂററാണ്ട്
രോഗം: കോളറ
മരണസംഖ്യ: 1,20,000
പ്രദേശം: ഏഷ്യ
വർഷം: 1860 AD
രോഗം: പ്ലേഗ്
മരണസംഖ്യ: 1.2 കോടി
പ്രദേശം: ഇന്ത്യ, ചൈന, ഹോങ്കോങ്ങ്
വർഷം: 1901 AD
രോഗം: വസൂരി
മരണസംഖ്യ: 270
പ്രദേശം: ബോസ്റ്റൺ
വർഷം: 1910 AD
രോഗം: പ്ലേഗ്
മരണസംഖ്യ: 60,000
പ്രദേശം: മഞ്ചൂറിയ
വർഷം: 1918 AD
രോഗം: ഫ്ലൂ
മരണസംഖ്യ: 6,75,000
പ്രദേശം: അമേരിക്ക
വർഷം: 1984 AD
രോഗം: എയിഡ്സ്
മരണസംഖ്യ:  രണ്ടര കോടി
പ്രദേശം: ലോകം മുഴുവനും
വർഷം: 2003 AD
രോഗം: സാർസ്
മരണസംഖ്യ: 774
പ്രദേശം: ലോകം മുഴുവനും
വർഷം: 2006 മുതൽ 2013
രോഗം: പക്ഷിപ്പനി
മരണസംഖ്യ: 379
പ്രദേശം: ലോകം മുഴുവനും
വർഷം: 2009
രോഗം: പന്നിപ്പനി
മരണസംഖ്യ: 5,75,000
പ്രദേശം: ലോകം മുഴുവനും
വർഷം: 2010
രോഗം: കോളറ
മരണസംഖ്യ: 7,000
പ്രദേശം: ലോകം മുഴുവനും
വർഷം: 2012
രോഗം: മീസിൽ സ്
മരണസംഖ്യ: 1, 22,000
പ്രദേശം: ലോകം മുഴുവനും

Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Share :
+
Previous
Next Post »
0 Comments for "കൂട്ടമരണം വിതച്ച പകർച്ചവ്യാധികൾ"

ടോള്‍ഫ്രീയായ 1098 നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് ആര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കാം.നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോണ്‍‌വിളിയില്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു പിഞ്ചുബാല്യമാണെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top