വിദ്യാരംഭ ആശംസകൾ

ഹരിശ്രീ ഗണപതായെ നമഃ 
അവിഘ്ന മസ്തു: 

സരസ്വതീ നമസ്തുഭ്യം 
വരദേ കാമരൂപിണീ 
വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി 
സിദ്ധിർ ഭവതു മേ സദാ 

സരസ്വതി വാഴുന്ന നാവിൻ തുമ്പിൽ . ഉള്ളത്തിൽ വന്നു വിളയാടുന്ന അക്ഷര പുണ്യം തേടി ഹരിശ്രീ കുറിക്കുന്ന നാളെയുടെ വാക്ധാനങ്ങളായ എല്ലാ കുരുന്നുകൾക്കും കിളിചെപ്പിന്റെ വിദ്യാരംഭ ആശംസകൾ

Share:

No comments:

Post a Comment

Total Pageviews

Recent Posts

Popular Posts

Labels

Blog Archive

ടോള്‍ഫ്രീയായ 1098 നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് ആര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കാം.നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോണ്‍‌വിളിയില്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു പിഞ്ചുബാല്യമാണെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.