മൂന്നക്കം രണ്ടക്കമായി !

പാലക്കാട് കുത്തനൂർ ഹൈസ്കൂളിൽ ഗണിതാധ്യാപകനായിരുന്ന ചന്ദ്രൻ വി. കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഗണിതസൂത്രമാണിത്. ഗണിതപഠനം രസകരമാക്കാനും ഗണിതക്രിയകൾ എളുഷമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. മൂന്നക്കസംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ചാണ് ഈ പോസ്റ്റ്‌ .
ആദ്യമായി 634 എന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യ എടുക്കാം. കുട്ടുകാർ ചെയ്യേണ്ട Steps ഇവയൊക്കെയാണ്.
Step 1 :- ആദ്യം മൂന്നക്ക സംഖ്യ എഴുതുക - 634
Step 2 :- ഇനി മൂന്നക്ക സംഖ്യയെ വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തേയ്ക്ക് എഴുതുക. 634 നെ തിരിച്ച് എഴുതിയാൽ 436.
Step 3 :- അവ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക
634 - 436 = 198
Step 4 :- ഇനി ഈ സംഖ്യയെ തിരിച്ചിടുക, അതായത് 891 എന്ന് കിട്ടും.
Step 5 :- വീണ്ടും 891 നെ തിരിച്ചെഴുതുക. 198 തന്നെ കിട്ടും.
Step 6 :- ഇനി 891-ൽ നിന്ന് 198 കുറയ്ക്കുക
Step 7 :- ഇതേ സ്റ്റെപ്പുകൾ ആവർത്തിക്കുക. ഒടുവിൽ 99 എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും. താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം
934 - 436 = 198
891 - 198 = 693
693 - 396 = 297
792 - 297 = 495
594 - 495 = 99
99 - 99 = 0

മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഇതാ. സംഖ്യ 670 ആണെങ്കിൽ
690 - 076 = 594
594 - 495 = 99
99 - 99 = 0
ഇനി തിരിച്ചിട്ടാൽ നമ്മൾ എഴുതിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യയേക്കാൾ വലുതാണ് ആ സംഖ്യ എങ്കിൽ ആദ്യം തിരിച്ചിട്ട അക്കമാണ് എഴുതേണ്ടത് .
ഉദാഹരണത്തിന് 115 ആണ് അക്കമെങ്കിൽ തിരിച്ചിട്ടാൽ 511 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം തിരിച്ചിട്ട അക്കം വേണം എഴുതാൻ.
511 - 115 = 396
693 - 396 = 297
792 - 297 = 495
594 - 495 = 99
99 - 99 = 0

മൂന്നക്ക സംഖ്യകളെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ തിരിച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 99-ൽ എത്തുന്നതായി കാണാം. പക്ഷേ, സംഖ്യയെ വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ടു തന്നെ തിരിച്ചിടണം. ക്രമം മാറിയാൽ പ്രത്യേകതകളും മാറും.
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Share :
+
Previous
Next Post »
0 Comments for "മൂന്നക്കം രണ്ടക്കമായി !"

ടോള്‍ഫ്രീയായ 1098 നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് ആര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കാം.നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോണ്‍‌വിളിയില്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു പിഞ്ചുബാല്യമാണെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top