മൂന്നക്കം രണ്ടക്കമായി !

പാലക്കാട് കുത്തനൂർ ഹൈസ്കൂളിൽ ഗണിതാധ്യാപകനായിരുന്ന ചന്ദ്രൻ വി. കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഗണിതസൂത്രമാണിത്. ഗണിതപഠനം രസകരമാക്കാനും ഗണിതക്രിയകൾ എളുഷമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. മൂന്നക്കസംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ചാണ് ഈ പോസ്റ്റ്‌ .
ആദ്യമായി 634 എന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യ എടുക്കാം. കുട്ടുകാർ ചെയ്യേണ്ട Steps ഇവയൊക്കെയാണ്.
Step 1 :- ആദ്യം മൂന്നക്ക സംഖ്യ എഴുതുക - 634
Step 2 :- ഇനി മൂന്നക്ക സംഖ്യയെ വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തേയ്ക്ക് എഴുതുക. 634 നെ തിരിച്ച് എഴുതിയാൽ 436.
Step 3 :- അവ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക
634 - 436 = 198
Step 4 :- ഇനി ഈ സംഖ്യയെ തിരിച്ചിടുക, അതായത് 891 എന്ന് കിട്ടും.
Step 5 :- വീണ്ടും 891 നെ തിരിച്ചെഴുതുക. 198 തന്നെ കിട്ടും.
Step 6 :- ഇനി 891-ൽ നിന്ന് 198 കുറയ്ക്കുക
Step 7 :- ഇതേ സ്റ്റെപ്പുകൾ ആവർത്തിക്കുക. ഒടുവിൽ 99 എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും. താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം
934 - 436 = 198
891 - 198 = 693
693 - 396 = 297
792 - 297 = 495
594 - 495 = 99
99 - 99 = 0

മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഇതാ. സംഖ്യ 670 ആണെങ്കിൽ
690 - 076 = 594
594 - 495 = 99
99 - 99 = 0
ഇനി തിരിച്ചിട്ടാൽ നമ്മൾ എഴുതിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യയേക്കാൾ വലുതാണ് ആ സംഖ്യ എങ്കിൽ ആദ്യം തിരിച്ചിട്ട അക്കമാണ് എഴുതേണ്ടത് .
ഉദാഹരണത്തിന് 115 ആണ് അക്കമെങ്കിൽ തിരിച്ചിട്ടാൽ 511 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം തിരിച്ചിട്ട അക്കം വേണം എഴുതാൻ.
511 - 115 = 396
693 - 396 = 297
792 - 297 = 495
594 - 495 = 99
99 - 99 = 0

മൂന്നക്ക സംഖ്യകളെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ തിരിച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 99-ൽ എത്തുന്നതായി കാണാം. പക്ഷേ, സംഖ്യയെ വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ടു തന്നെ തിരിച്ചിടണം. ക്രമം മാറിയാൽ പ്രത്യേകതകളും മാറും.
Share:

No comments:

Post a Comment

Total Pageviews

Recent Posts

Popular Posts

Labels

Blog Archive

ടോള്‍ഫ്രീയായ 1098 നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് ആര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കാം.നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോണ്‍‌വിളിയില്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു പിഞ്ചുബാല്യമാണെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.