ഒന്നു മുതൽ ഒൻപത് വരെ

ഒന്നു മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ സമചിഹ്നത്തിൻറെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും കൂടി വരുന്ന രസകരമായ ഗണിതക്രിയകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.
1. 198 x 27 = 5346
2. 297 x 18 = 5346
3. 158 x 23 = 79 x 46
4. 159 x 48 = 7632
5. 186 x 39 = 7254
6. 138 x 42 = 5796
7. 1738 x 4 = 6952
8. 1963 x 4 = 7852
9. 987654321 - 123456789 = 864197532
10. 23/ 46 + 78/159 = 1
11. 27/54 + 69/138 = 1
12. 73/146 + 29/58 = 1
13. 13458/6729 = 2
14. 17469/5823 = 3
15. 15768/3942 = 4
16. 13485/2697 = 5
17. 17658/2943 = 6
18. 16758/2394 = 7
19. 25496/3187 = 8
20. 57429/6381 = 9
Share:

No comments:

Post a Comment

Total Pageviews

Recent Posts

Popular Posts

Labels

Blog Archive

ടോള്‍ഫ്രീയായ 1098 നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് ആര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കാം.നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോണ്‍‌വിളിയില്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു പിഞ്ചുബാല്യമാണെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.