കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ- ചൂളൽ എരണ്ട

ENGLISH NAME :- Lesser Whistling Duck
SCIENTIFIC NAME :- Dendrocygna Javanica
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജലാശയങ്ങളോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന താറാവിനോട് സാമ്യമുള്ള പക്ഷിയാണ് ചൂളൽ എരണ്ട [Lesser Whistling Duck]. ചെമ്പിച്ച തവിട്ടു നിറമുള്ള തൂവലുകൾ, വാൽ ഭാഗത്തോട് ചേർന്ന് തവിട്ടു കലർന്ന ചുവപ്പു നിറം, പറക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന "വിവിക്ക് വിവിക്ക് " ശബ്ദം എന്നിവയൊക്കെഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. വാലൻ എരണ്ട, വരി എരണ്ട, വെള്ളക്കണ്ണി എരണ്ട, ചൂളൻ എരണ്ട, പച്ച എരണ്ട എന്നിങ്ങനെ പലതരം എരണ്ടകൾ കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ പച്ച എരണ്ടയാണ് ഏറ്റവും ചെറുത്.
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Share :
+
Previous
Next Post »
0 Comments for " കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ- ചൂളൽ എരണ്ട"

ടോള്‍ഫ്രീയായ 1098 നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് ആര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കാം.നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോണ്‍‌വിളിയില്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു പിഞ്ചുബാല്യമാണെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top